1398/08/22 13:40
در جلسه امروز ملاقات مردمي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي مشكلات مراجعين بررسي شد
در جلسه امروز ملاقات مردمي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي مشكلات مراجعين بررسي شد.

در جلسه امروز ملاقات مردمي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي مشكلات مراجعين بررسي شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved